ความเป็นมา

  แรกที่เราจบการศึกษาแพทย์ศาสตร์ เราตระหนักในเบื้องลึกที่จะแสวงหาวิธีการรักษาผู้ป่วยวิธีใหม่ๆ ที่สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเน้นการใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวนั่นคือ "การรักษาแนวธรรมชาติบำบัด" ซึ่งจะช่วยลดข้อเสืยบางประการของการใช้ยา เช่นค่าใช้จ่ายที่สูง และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา

          เราได้ทดลองหลายวิธีที่เป็นทางเลือกใหม่ เช่น การอดเพื่อสุขภาพ การออกกำลัง หรือ การฝึกสมาธิ และค้นพบว่าทางเลือกใหม่เหล่านี้สามารถช่วยให้อาการป่วยทุเลาลงได้

          ด้วยเหตุนี้ เราจึงก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัด บัลวีขึ้น เพื่อที่จะเสนอแนวทางธรรมชาติบำบัดให้เป็นการแพทย์ทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย ของการแพทย์แบบองค์รวม

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  พญ. ลลิตา ธีระสิริ

 

แพทย์และบุคคลากร

 


พญ.ลลิตา ธีระสิริ นพ. สมเกียรติ อัครศรีประไพ  นพ.เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล   อ.แดนชัย เชิญประทีป
       
      
       
อ.ชัยพร ภูมิชัยเวช อ.สุนทร พลามินทร์ พจ. อภิวัฒน์ ธนะปุระ พจ.วรัญญา วนัสพิทักษกุล